Функції фінансових посередників на ринку фінансових послуг

1234

Посередникиринку фінансових послуг мають свої конкретні функції, виконання яких підкреслює значення посередництва на ринку.

По-перше, посередники консолідують ризики, багато з них приймають на себе, насамперед ризик неповернення виданих позичок та виплати процентів у строк (дефолт).

По-друге, забезпечують деномінацію заощаджень. Дрібні позички у посередника нагромаджуються поступово. Згодом на їх основі укладаються угоди з цінними паперами на більші суми. Чим на більшу суму укладено угоду, тим нижчими виявляються адміністративні, консультаційні, юридичні та інші подібні витрати.

По-третє, фінансові посередники здійснюють інформаційне забезпечення, тобто надають інформаційні послуги своїм клієнтам. Посередник має кращий доступ і можливості придбати інформацію з широкого кола питань, які стосуються обігу цінних паперів.

По-четверте, посередники здійснюють консолідацію ризиків, що дозволяє об’єднувати ризики за групами, та ефективніше ними управляти.

По-п’яте, за рахунок діяльності посередників відбувається ефект росту масштабів угод.

Крім основних функцій фінансові посередники також займаються:

- наданням послуг, пов’язаних з емісією фінансових активів і з їх обігом на вторинному ринку і одночасно забезпечують його стабільне функціонування;

- інвестуванням коштів у різні галузі економіки при емісії корпоративних цінних паперів та на кредитному ринку;

- залученням коштів для забезпечення потреб державного бюджету при емісії державних боргових зобов’язань та на ринку державного кредиту;

- отриманням прибутку за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій при аналізі кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробці порядку надання позик і розрахунків за них;

- допомогою приватним особам, що мають заощадження, диверсифікувати їх (вкласти капітал у різні підприємства);

- інвестуванням коштів юридичних та фізичних осіб у фінансові активи та вилучення їх з процесу інвестування на ринку;

- забезпеченням ліквідності ринку під час здійснення не тількиоперативного інвестування але й оперативного вилучення коштів інвесторами тобто, саме фінансові посередники дають інвесторам змогу в будь-який час вилучити кошти і в разі потреби знову інвестувати їх на більшвигідних умовах та інші.

Посередництвом між емітентами та інвесторами займається значна кількість фінансових інститутів, багато з яких мають власні функціональні обов’язки. Так, комерційні банки обслуговують клієнтуру, залучають грошові кошти на рахунки, надають позички на різні строки. Але, крім цього, вони на замовлення клієнтів купують і продають цінні папери, виплачують по них дивіденди і проценти. Або, наприклад, пенсійні фонди, які за своїм призначенням мають нагромаджувати кошти членів фонду для наступних виплат пенсій (за укладеним договором між адміністрацією фонду та його членами). Нагромаджені грошові вклади учасників вкладаються в цінні папери, і фонд отримує певні доходи.

У зв’язку з посиленням державного регулювання національних ринків та зростаючими потребами учасників ринку в якісних і різноманітних послугах фінансове посередництво набуває універсальних форм.8768004914004446.html
8768044076234368.html

8768004914004446.html
8768044076234368.html
    PR.RU™