Схема обліку непродуктивних затрат і втрат

Назва непродук­тивних затрат і втрат Особа, відповідальна за їх облік Період, за який узагальнюють показники Кому передати інформацію
Облік простоїв обладнання Старший бухгал­тер відділу обліку необоротних активів Щодобово Заступнику го­ловного бухгал­тера
Облік простоїв працівників Бухгалтер цеху Теж саме Старшому бух­галтеру сектору обліку праці та її оплати

Для оперативного виявлення непродуктивних затрат і втрат ведуть спеціальні накопичувальні регістри, форма яких залежить від форми обліку на підприємстві. У них втрати обліковують за їх видами, центрами виникнення та відповідальними особами (табл. 10.13).

Таблиця 10.13

Відомість обліку непродуктивних затрат та втрат

Назва втрат Сума, грн. Назва, номер і дата докумен­та Причини втрат Винуватці втрат
Простої об­ладнання цех №1 Акт простою №24 від 12.02.2010 Р- Відсутність матеріалів Майстер цеху № 1
Простої робітників Теж саме Теж саме Теж саме
Брак у виробництві Акт про брак Неякісні матеріали Відділ по­стачання

У терміни, встановлені наказом по підприємству, узагальнену інформацію передають певним структурам управління, які вжива­ють заходи, спрямовані на усунення непродуктивних втрат і ви­трат.

Доходи і прибутки (збитки) обліковують на підприємстві у від­повідності із формою обліку. При журнальній формі обліку для уза­гальнення інформації про доходи підприємства використовують Журнал 6 «Облік доходів та результатів діяльності». Його заповню­ють за показниками як первинних документів, так і зведених відо­мостей обліку доходів за їх видами і структурними підрозділами. У першому розділі журналу наводяться доходи за їх видами у корес­понденції з рахунками обліку джерел доходів та визначаються фі­нансові результати звітного періоду. У другому розділі наводяться аналітичні показники, що характеризують окремі види доходів як за звітний місяць, так і наростаючим підсумком з початку звітного року.

Тема: Організація звітності підприємства

План

1. Основи організації звітності підприємства

2. Організація поточної звітності

3. Організація робіт зі складання річної звітності

  1. Основи організації звітності підприємства

Звітність – це упорядкована сукупність техніко-економічних, економічних та інших показників, що характеризують результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період та його фінансовий стан на звітну дату.


8769508492412046.html
8769563122717401.html

8769508492412046.html
8769563122717401.html
    PR.RU™